.:   Služby klientům > Učetnictví > On-line přístupy k datům > Rozsah on-line přístupných datVšechny dostupné informace je možné nejen si prohlédnout, ale také vytisknout popř. odeslat e-mailem

Rozsah on-line přístupných dat

Zaměstnanci klienta mají neomezený on-line přístup ke všem relevantním firemním údajům


Oprávněným zaměstnancům klienta (tzn. s přiděleným přístupovým klíčem a definovaným rozsahem zpřístupněných informací) jsou on-line přístupná následující data:
Účetní informace
- přehledy pohledávek a závazků
- knihy faktur přijatých a vydaných (včetně detailního zobrazení faktur)
- pokladní deník (včetně detailního zobrazení pokladních dokladů)
- výsledky měsíčních účetních závěrek včetně výkazů (výsledovka, rozvaha, cash-flow), atd.
Základní ekonomické údaje
Ekonomické údaje zpracované na základě znalosti účetních a mimoúčetních dat – analýza vybraných poměrových ukazatelů, vývoje nákladů, zisku a produktivity v čase, atd. – viz. Podnikové poradenství. Tyto analýzy jsou u vybraných klientů prováděny vždy 1 x měsíčně, jejich výsledky jsou klientovi prezentovány s náležitým komentářem a následně umístěny na serveru naší firmy k nahlédnutí oprávněným zaměstnancům klienta (většinou se jedná pouze o nejvyšší vedení firmy).
Informace z mzdové agendy
Mzdové a výplatní listy zaměstnanců, pracovní výkazy a přehledy docházky jednotlivých zaměstnanců, atd.
Pozn.: Evidenci docházky provádí klient. A to buď „ručně“ do počítače nebo s využitím elektronického sledování docházky zaměstnanců. V tom případě musí klient dokoupit čipové karty pro zaměstnance a čtečku čipových karet (pro firmu s 30 zaměstnanci se jedná o investici ve výši cca 20 000,- Kč).
Skladová evidence
Informace o objemu zásob a materiálu, o skladových a nákupních cenách, atd.
Knihy jízd vedené elektronicky
Kompletní přehled provedených jízd jednotlivých vozidel (projeté trasy, zastávky, atd.)
Pozn.: Pro využití této nabídky musí klient zakoupit informační jednotky, které se montují do jednotlivých sledovaných vozidel.
Daňová přiznání
Daňová přiznání a ostatní přehledy (statistika, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení).
Daňový kalendář
Daňový kalendář daného klienta ve kterém jsou uvedeny data splatnosti, druh daně či poplatku, čísla příslušných bankovních účtů, variabilní a konstantní symboly příslušné k dané platbě.
Elektronický archiv
V elektronickém archivu jsou uloženy všechny dokumenty (daňové doklady) klienta včetně příloh v elektronické podobě. Tím je umožněno klientovi snadno a rychle nalézt příslušný dokument a ten si prohlédnout, vytisknout nebo odeslat pomoci e-mailu. Přístup do elektronického archivu má klient jen v případě využívání outsourcingu účetních služeb – viz. Outsourcing účetnictví.
Ostatní informace
Jedná se většinou o interní doklady klienty vytvořené v naší firmě – vnitropodnikové směrnice, metodické pokyny, atd.


Všechny přístupné informace si může klient nejen prohlédnout, ale i vytisknout popř. odeslat pomocí elektronické pošty (e-mailu).