.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení učetnictví > Místo poskytování účetních služeb
Naší prioritou je zajistit vedení účetnictví způsobem, který je nejvýhodnější pro klienta

Místo poskytování účetních služeb

Zajišťování účetních služeb dle potřeb klienta v sídle klienta nebo v naší firmě


Vždy se snažíme poskytovat účetní služby dle potřeb a požadavků klienta. A to způsobem, který je pro klienta nejvýhodnější. Zpracování účetní agendy může v zásadě probíhat na 2 místech :
- Sídle klienta
- Naší firmě

V praxi jde však nejčastěji o kombinace obou způsobů. Při zpracování účetní agendy lze využít 5 základních přístupů, které se liší mírou zapojení klienta do vedení účetní agendy :

A) Zpracování účetnictví v naší firmě
Tento způsob je výhodný především pro drobné firmy. Klient nám předá své daňové doklady ( faktury, pokladní doklady, atd.) a my provedeme administraci daňových dokladů (kontrolu jejich věcné a formální správnosti a úplnosti), jejich zaúčtování a klientovi předáme výstupní sestavy z účetnictví (přehled závazků a pohledávek, hlavní účetní kniha, atd.).

B) Outsourcing vedení účetnictví
Jedná se o nejvýhodnější a nejprogresivnější systém pro vedení účetní agendy středních a malých firem.
V případě outsourcingu účetních služeb je činností naší firmy plně nahrazeno účetní oddělení klienta při zachování plného komfortu práce s účetními daty – viz. Outsourcing účetnictví.

C) Aktivní spolupráce s účetním oddělením klienta
Jedná se o námi nejvyužívanější systém vedení účetní agendy.
Vhodné pro klienty, kteří disponují pracovníky vlastního účetního oddělení (pokladní, skladová účetní, účetní) bez dostatečných znalostí a praktických zkušeností z oblasti účetnictví.
Základním principem tohoto přístupu je přenechání správy provozní části vedení účetnictví klientovi ( zadávaní dokladů do počítače, základní kontrola účetních dokladů, apod.) a my se zaměříme výhradně na odbornou část vedení účetní agendy.

Účetní oddělení klienta provádí následující činnosti:
Základní administrace účetních dokladů
Jedná se o ověření základních údajů.
Zaevidování účetního dokladu do počítače
Příprava podkladů pro ClassFin
Náš pracovník minimálně 1 x měsíčně (popř. 1 x týdně) přebere kopie účetních
dokladů (nebo originály určené k archivaci v naší firmě) a s nimi související
dokumentaci (knihy faktur přijatých, pokladní knihy, atd.).

V naší firmě se pak následně (na základě zásady dvojité kontroly) provádí :
Úplná administrace dokladů
Ověření formální a věcné správnosti dokladu
Zaúčtování účetního dokladu
Toto zaúčtování je provedeno výhradně na základě znalosti prvotního účetního dokladu.
Sestavení měsíční účetní uzávěrky
Výstupní sestavy uzávěrky jsou následně předány do účetního oddělení klienta
s detailním komentářem.
Podání daňových přiznání
Na základě provedené účetní uzávěrky se vypracují a podají (v papírové nebo
elektronické podobě) příslušná daňová přiznání a ostatní výkazy pro státní správu
(statistika, atd.).
Metodické vedení účetního oddělení klienta
Naši pracovníci vytváří pro účetní oddělení klienta metodické pokyny pro vedení účetnictví
a jsou připraveni poskytovat odbornou pomoc pracovníkům účetního oddělení klienta
(osobní návštěva u klienta min. 1 x měsíčně, informace po telefonu, atd.).

Převodní příkazy do banky mohou být vytvářeny buď přímo u klienta v účetním oddělení popř. na základě klientových požadavků se mohou vytvářet v naší firmě. Námi vytvořený příkaz se zašle klientovi k ověření a podpisu (elektronickou cestou se integruje do klientova internetového bankovnictví nebo se zašle mailem popř. faxem)


D) Zpracování účetnictví u klienta naším pracovníkem
V tomto případě zpracovává náš pracovník účetnictví přímo v prostorách klienta. U klienta se naším pracovníkem provádí následující činnosti :
Administrace účetních dokladů
Náš pracovník ověří úplnost a správnost prvotních účetních dokladů (faktur, smluv, apod.).
Zaúčtování účetních dokladů
Zaúčtování dokladů se provede v souladu se všemi legislativními normami a metodikou naší firmy.
Vytváření převodních příkazů
Dle požadavků klienta náš pracovník vytvoří převodní příkaz.
Tento předá klientovi k ověření, podpisu (v současnosti nejčastěji elektronickému) a následně odešle do banky
Sestavení měsíční účetní uzávěrky
Dle požadavků klienta náš pracovník vytvoří převodní příkaz.
Výstupní sestavy uzávěrky jsou předány do naší firmy a na jejich základě se provede základní kontrola zaúčtování účetních případů.

Následně se pak u nás provede :
Kontrola zaúčtování účetních dokladů
Vždy se provádí dvojitá kontrola. V případě nalezení nesrovnalosti jsou provedeny opravy pracovníkem naší firmy opět přímo u klienta.
Podání daňových přiznání
Na základě provedené účetní uzávěrky se vypracují a podají (v papírové nebo elektronické podobě) příslušná daňová přiznání a ostatní výkazy pro státní správu (statistika, atd.).

E) Kontrola a dohled nad činností účetního oddělení klienta
Vhodné pro klienty, kteří disponují pracovníky vlastního účetního oddělení, kteří mají dostatečné znalosti a praktické zkušenosti z oblasti účetnictví pro běžnou rutinní činnost, avšak potřebují odborné vedení při obtížnějších účetních operacích.