.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení mezd, Personalistika > Zpracování mezd u klienta


Zpracování mezd u klienta

Zpracování mezd naším pracovníkem přímo u klienta


Pokud si klient vybere zpracování mzdové a personální agendy ve svém sídle, náš pracovník pravidelně (minimálně 1 x měsíčně) dochází ke klientovi, kde provádí následující činnosti :
Zpracování vstupních údajů
   Dochází ke zpracování, ověřování úplnosti popř. doplnění:
- knihy docházky (v elektronické nebo papírové formě)
     Evidenci docházky musí dle zákoníku práce vést každý zaměstnavatel
- ostatních vstupních informací a dokumentů
     Jedná se o pracovní smlouvy, cestovní příkazy, vyplacené zálohy na mzdy,
     dohody o srážkách ze mzdy, exekuční příkazy, užívání služebních vozidel
     pro soukromé účely, atd.
Vytvoření podkladů pro zpracování mezd
   Na základě vstupních podkladů se sleduje :
- fond pracovní doby zaměstnanců
     Odpracované hodiny, přesčasy, absence, nemoci, atd.
- nároky a povinnosti zaměstnanců
     Příplatky a prémie, dny dovolené, vyúčtování záloh daně z příjmů, srážky ze mzdy, atd.
Kompletní zpracování mezd
Na základě mzdových podkladů náš pracovník v souladu se všemi legislativními normami zpracuje mzdy zaměstnanců, statutárních orgánů (jednatelé, členové dozorčích rad, představenstva, atd.) popř. společníků (akcionářů) klienta. Tzn.:
- vypočítá mzdy zaměstnanců včetně všech dohod a připraví pro zaměstnance výplatní listiny
- připraví všechny potřebné přehledy pro státní správu a zdravotní pojišťovny
- vytvoří převodní příkaz a přehled doplatků mezd zaměstnanců
- vytvoří všechny další nezbytné výstupní sestavy (mzdové listy, zápočtové listy, apod.)
Konzultace z oblasti personalistiky a mezd

I při zpracování mzdové agendy u klienta je dodržována naše hlavní zásada – zásada dvojité kontroly. Na základě výstupních sestav z mzdové agendy provádíme pravidelně v naší firmě kontrolu věcné a formální správnosti zpracování mezd klienta.