.:   Ekonomické poradenství > Podnikové poradenstvíMáme zkušenosti nejen s tvorbou nových a přínosných řešení pro klienta, ale i s jejich úspěšnou realizací v praxi.

Podnikové poradenství

Naším hlavním cílem je reálné zlepšení hospodářské situace klienta


Při tvorbě návrhů na reálné zlepšení hospodářské situace a zvýšení výkonnosti klienta vycházíme nejen z dobré znalosti klienta, ale také jeho oboru podnikání. S klientem pak úzce spolupracujeme při zavádění návrhů do praxe.
V oblasti podnikového poradenství se zaměřujeme především na stabilizaci, zvýšení výkonnosti a následně na podporu úspěšného rozvoje klienta.

A) Stabilizace a zvýšení výkonnosti
Průběžný dohled nad hospodařením
U stálých klientů se pravidelně (1 x měsíčně) provádí analýza ekonomické situace klienta se zaměřením na finanční a provozní oblast. Na základě provedených analýz jsou námi vypracovány návrhy potřebných opatření ke zlepšení hospodářské situace klienta. Výsledky těchto analýz i návrhy potřebných opatření jsou klientovi prezentovány jednoduchou a srozumitelnou formou s náležitým komentářem.
Pozn.: V případě využívání outsourcingu účetnictví jsou analýzy i s komentářem umístěny na serveru naší firmy a jsou tak neustále přístupné (včetně všech dřívějších analýz) oprávněným zaměstnancům klienta (tzn. nejvyššímu vedení).
Řízení nákladů
- finanční analýzy a oborové srovnávání
     Na základě výsledků pravidelně vytvářených analýz finančního zdraví firmy
     posuzujeme vývoj nákladů klienta ze dvou hlavních hledisek :
- časového vývoje
- oborového srovnávání
- sestavování rozpočtů a kalkulací
Na základě důkladné znalostí klienta jsme schopni sestavovat rozpočty a následně pak vytvářet kalkulace nákladů jednotlivých výrobků (činností) klienta. Kalkulace odpovídá na otázku – „Kolik nás stojí daný výkon (výrobek či služba)“. Kalkulace jsou tak neocenitelné při posuzování prodejních cen. Tak lze zjistit, zda daná prodejní cena přináší firmě zisk či nikoliv.
- vytváření vhodných vnitropodnikových cen
Při vytváření vnitropodnikových cen vycházíme z organizačního členění klienta a vnitropodnikové ceny nastavujeme tak, aby plnily především 2 zásadní funkce - motivační (zájem pracovníků pracovat co nejefektivněji) a funkci měřítka činnosti jednotlivých středisek.
Zvýšení pružnosti a efektivnosti firmy
- zavádění pružných řídících procesů
Jedná se především o zprůhlednění a zjednodušení řídících procesů. A to od řídících procesů na nejvyšší úrovni, přes procesy v oblastech nákupu, skladování, financí až k procesům na té nejnižší úrovni.
- optimalizace organizační struktury
Organizační struktura je vytvářena tak, aby v maximální míře podporovala nové řídící procesy.
- maximální využití znalostí zaměstnanců a zvyšování jejich motivace

B) Podpora úspěšného rozvoje
Výběr vhodné strategie rozvoje
Při vytváření strategií rozvoje klienta využíváme nejen „klasický“ přístup k tvorbě strategií (tzn. tvorba strategie na základě analýz), ale v případě potřeby využíváme i nových přístupů zohledňující nejistoty a překotné změny současné doby. Do všech námi navrhovaných strategií promítáme naši hlavní zásadu – „Jádro problému dobré strategie spočívá v originálnosti, v jedinečném náhledu“.
Vyhodnocování investičních záměrů
Při vyhodnocování investičních záměrů zohledňujeme nejen finanční stránku, ale zaměřujeme se také na případná rizika po dobu realizace investice.