.:   Daňové poradenství


Daňové poradenství

Řízení a optimalizace daňové zátěže je důležitá konkurenční výhoda, díky které můžete předstihnout konkurenci.


V oblasti daňového poradenství nabízíme komplexní služby z oblasti českého i mezinárodního daňového práva. Naší hlavní snahou je vytvořit pro klientova takovou daňovou strategii, která mu umožní minimalizovat daňovou povinnost a současně maximálně rozvíjet podnikání. Toho dosahujeme především pomocí :
Průběžné spolupráce s klientem
Preferujeme průběžnou spolupráci s klientem v průběhu celého zdaňovacího období.
Jen tak se můžeme seznámit detailně s klientem a jeho činností a na základě znalosti
jeho cílů nabídnout optimální daňovou strategii.
Komplexního pohledu na danou problematiku
Máme zkušenosti s klienty z téměř všech oborů podnikání a při tvorbě daňové
strategie zohledňujeme její dopady do širokého spektra daňových i ekonomických
aspektů.
Předvídání a kreativitou
Pečlivě sledujeme vývoj a hledáme stále nové přístupy a řešení v oblasti daní.
Nebojíme se opustit zaběhané přístupy a nové nápady uvádíme do praxe.

Služby, které poskytujeme svým klientům lze začlenit do následujících oblastí :
Tvorba optimální daňové strategie
Na základě důkladné analýzy a seznámení se s činností klienta vytvoříme nejvhodnější daňovou strategii. Tato strategie bude optimalizovat jeho daňovou zátěž a zároveň bude podporovat dosažení jeho cílů v podnikání.
Konzultace
Poskytujeme konzultace z oblasti daní ČR a EU. Konzultace mohou mít formu:
  - písemně zpracovaného vyjádření
  - on – line poradenství
      Pro stálé klienty nabízíme on-line poradenství (telefon, ICQ), při kterém
      většina dotazů z oblasti daní a účetnictví jsou zodpovězeny okamžitě.
      Jedná se o neocenitelnou pomoc při různých jednáních a obchodních operací.
Zpracování daňových přiznání
Provádíme zpracování daňových přiznání všech druhů daní. Stálým klientům
nabízíme možnost on-line přístupu ke všem podaným daňovým přiznáním včetně
možnosti jejich zasílání na finanční úřad elektronickou cestou – viz. Rozsah on-line přístupných dat (bod daňová přiznání).
Zastupování klienta před správcem daně
Metodika a školení
Pro management a pracovníky účetního oddělení klienta zajišťujeme školení a metodické pokyny z daňové oblasti.

Za celou dobu existence firmy ClassFin nebyli její klienti příslušným finančním úřadem nikdy sankcionováni z důvodu neoprávněného krácení daně.