.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení učetnictví > Rozsah účetních služebMáme zkušenosti se zaváděním vnitropodnikového řízení firmy do praxe včetně sestavování vnitropodnikových cen a střediskových rozpočtů

Rozsah účetních služeb

Poskytujeme široký rozsah účetních služeb ve vysoké kvalitě


V rámci vedení běžné účetní agendy klienta poskytujeme následující služby:
Vlastní vedení účetní agendy
   Vlastní vedení účetní agendy zahrnuje tyto služby:
- vypracování vhodné metodiky a postupů účtování, tvorba interních směrnic
- administrace dokladů
     Kontrola úplnosti a správnosti (věcné a formální) dokladů.
- zaúčtování účetních dokladů a tvorba interních účetních dokladů
- tvorba účetních výstupních sestav
     Měsíční účetní uzávěrky, přehled závazků, atd.

Všechny důležité účetní informace (stav závazků a pohledávek, přehled majetku, atd.) může mít klient přístupné 24 hod. denně – viz. On-line přístup k datům. Pro naše klienty zajišťujeme také vedení evidencí souvisejících s účetnictvím - skladová evidence, evidence majetku
Vedení vnitropodnikového a manažerského účetnictví
Naše firma má rozsáhlé zkušenosti s vedením vnitropodnikového (zaznamenává informace o jednotlivých střediscích podniku) a manažerského účetnictví (zajišťuje informace primárně určené pro manažery firmy). Kombinací obou těchto přístupů jsou manažerům klienta poskytovány relevantní informace o činnosti (hospodaření, ziskovosti, atd.) jednotlivých podnikových středisek. Výstupy z této evidence se pak využívají i při sestavování kalkulací a rozpočtů – viz. Podnikové poradenství.
Zpracování účetních a statistických výkazů
Zpracování účetní uzávěrky
Účetní poradenství a konzultace
 
Poskytujeme konzultace a poradenství z oblasti účetnictví – interpretace účetních výkazů (co lze vyčíst z výstupů z účetnictví), konzultační činnost pro zaměstnance účetního oddělení klienta (praktická aplikace účetních předpisů), apod. Poradenství a konzultace jsou pro stálé klienty poskytovány zdarma v rámci vedení účetní agendy.
Zavádění účetního systému
Při vzniku firmy popř. změně účetního systému (např. přechodu z daňové evidence na účetnictví) vytvoříme kompletní systém vedení účetní agendy včetně výběru vhodného software.

Dále poskytujeme i speciální účetní služby :
Rekonstrukce účetnictví
Rekonstrukce účetnictví je velice náročnou prací, která se provádí jen ve výjimečných případech (při existenci závažných nedostatků) a jejíž cílem je uvést firemní účetnictví do souladu se všemi příslušnými právními předpisy. Rekonstrukce
účetnictví se provádí především v následujících případech :
- existující účetnictví je chybně vedené a neprůkazné
- došlo ke ztrátě účetních dokumentů

Vždy provádíme také revizi již podaných daňových přiznání a v případě potřeby vypracujeme dodatečná daňová přiznání. Naše firma nabízí rekonstrukci účetnictví buď na základě jednorázového smluvního vztahu (provedeme pouze rekonstrukci účetnictví) nebo na základě dlouhodobého smluvního vztahu (po provedené rekonstrukci pokračujeme ve vedení účetnictví).
Školení
V případě potřeby zajišťujeme pro naše klienty školení jeho zaměstnanců (většinou pracovníků účetního oddělení) z oblasti účetnictví a souvisejících oblastí. Tato školení mohou probíhat buď v prostorách naší firmy nebo přímo v sídle klienta.