.:   Ekonomické poradenství > Řízení podnikatelských rizikVytvořili jsme jedinečný systém řízení rizika zaměřený na malé a střední firmy, který i jim umožňuje efektivně provádět management rizika

Řízení podnikatelských rizik

Včasné a kvalitní řízení podnikatelského rizika výrazně zvyšuje šanci klienta na úspěch v podnikání.


Základním cílem řízení rizika (tzv. management rizika) je zvýšit pravděpodobnost úspěchu firmy.
Prostor, ve kterém podniky operují, není prostorem izolovaným a imunita středně velkých podniků vůči očekávaným i neočekávaným událostem klesá. Je tedy logické, že je nutné umět určitým způsobem předvídat a následně efektivně reagovat na situace, které mohou nastat a mohou ohrozit existenci podniku. Proto je nezbytné, aby práce s možnými riziky (jejich příčinami, dopady na firmu, atd.) byla nedílnou součástí řízení moderní firmy.
Pro maximální zvýšení šance klienta na úspěch v podnikání se zaměřujeme ve spolupráci s klientem na 2 základní oblasti řízení rizika (managementu rizika):

A) Analýzu rizika
Jde o nejnáročnější a nejdůležitější fází managementu rizika. Pouze vzhledem k předem identifikovaným rizikům si může firma připravit včas svoje obrané reakce. Výsledkem analýzy rizik je stanovení rizikových faktorů - nalezení hrozeb, důsledků a významnosti rizik.
Analýzu rizika provádíme ve 2 krocích :

Identifikace rizika a jeho případných důsledků
Praktickým výstupem identifikace rizika je dvojice:
Při identifikaci rizik se zaměřujeme především na následující oblasti podnikových rizik:
- výrobní, technicko-technologická rizika
- ekonomická, finanční rizika
- tržní rizika
- řídící, personální a informační rizika
- legislativní, politická a právní rizika
Určení významnosti rizika (hodnocení důsledků výskytu rizika)
Po identifikaci rizika je třeba posoudit významnost nalezených rizikových faktorů
(některé z nich mohou mít na chod firmy zcela zanedbatelný vliv).
Cílem hodnocení významnosti rizik je určení:
- pravděpodobnosti vzniku rizika a vzniku důsledků při výskytu rizika
- velikosti škod způsobených reálným výskytem rizika
B) Vlastní řízení rizika
Vlastní řízení rizika navazuje na analýzu rizik, kde byla vyhodnocena rizika jejichž reálný výskyt má pro firmu závažné negativní dopady (nepřijatelná rizika). S těmito vybranými riziky naše firma nadále pracuje v několika fázích. Stručně by se daly popsat následovně :
Preventivní opatření k eliminaci rizik
Jako první krok ke snížení negativních vlivů rizik na firmu vytváříme ve spolupráci s klientem opatření, která sníží pravděpodobnost výskytu daného rizika nebo jej zcela eliminují.
Korekční opatření ke snížení důsledků rizika
Pro případ, kdy se již daný rizikový faktor reálně vyskytne, vytvoříme řídící mechanismy, které sníží na minimum negativní vliv tohoto rizikového faktoru na firmu – tzv. plány korekčních opatření
Adekvátní reakce na reálný výskyt rizika